Gymnosporia polyacanthus   northern hedge spikethorn  noordelike kraalpendoring
Gymnosporia polyacanthus fruits
Waterbessiefontein, Jul 2023
Gymnosporia polyacanthus vaccinifolia
Kaingo Private Game Reserve, Apr 2021
Gymnosporia polyacanthus vaccinifolia
Paardeplaats, Mar 2021
Gymnosporia polyacanthus vaccinifolia
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary, Feb 2020
Gymnosporia polyacanthus vaccinifolia
Moletadigkwa Wildlife Sanctuary

tuis       home      boomlys     tree list     next